Αρχική σελίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ \ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Παύεται από τα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος Κορινθίων Γιάννης Καρασάββας

Παύεται από τα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος Κορινθίων Γιάννης Καρασάββας

Σημερινή\Απρόοπτη εξέλιξη

από Korinthiatv

Ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος πήρε την απόφαση και παύεται από τα καθήκοντά του ο αντιδήμαρχος Γιάννης Καρασάββας μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει…

«Aνάκληση Απόφασης ορισμού Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας
και προστασίας των ζώων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,
έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, αναφορικά με τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο γ
του ν.4623/2019(Α΄134) καθώς και του άρθρου 66 παρ. 6 του ν.3852/2020 , όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 4α
του άρθρου 114 του ν.4623/2019 .
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.-Την αρ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τ.Β΄) απόφαση ΥΠΕΣ «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.3852/2010,
όπως ισχύει».
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του
ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5.-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-3-
2014 (Β΄698) για τον Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους
58.192 κατοίκους.
6.-Το γεγονός ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
7.-Το γεγονός ότι στον Δήμο Κορινθίων μπορεί να ορισθούν έως επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
8.-Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ. 82/59633/20-8-2019 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
9.-Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ. 48/22119/7-4-2020 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
10.-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 499/28-2-2014 τ.Β΄), όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 403/13-2-2019 τ.Β΄) και ισχύει.
11.-Την αρ.πρωτ. 16059/24-5-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΛ7-ΖΕΝ) περί ορισμού
του κ. Καρασάββα Ιωάννη του Θεοδώρου, ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού και Προστασίας των
ζώων.
12.-Την αρ.πρωτ. 27098/13-7-2022Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΞΕΖΩΛ7-401) περί τροποποίησης
της ως άνω (σχετ.11) Απόφασης, με την ανάθεση στον κ. Καρασάββα και των αρμοδιοτήτων της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
13.-Την συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) του ως άνω Αντιδημάρχου,
σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 59 παρ.4 του ν.3852/2010.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63d0fade874a8294a8ef7a44 στις 25/01/23 11:54
14.-Το γεγονός ότι υποχρέωση του Δημάρχου αποτελεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η
διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας, η οποία τίθεται σε αμφισβήτηση , όταν τα
πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα
συμφέροντά της.
15.-Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και της εξυπηρέτησης των
πολιτών.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ανακαλεί εφεξής την αρ. πρωτ. 16059/24-5-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΛ7-ΖΕΝ)
καθώς και την απόφαση τροποποίησης με αρ.πρωτ. 27098/13-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΕΖΩΛ7-401) περί
ορισμού του κ. Καρασάββα Ιωάννη του Θεοδώρου, ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πολιτικής
Προστασίας και προστασίας των ζώων, για τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:
-Η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της Δημοτικής
Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα
στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
-Διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που
αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου, όπως
οφείλουν εκ της ιδιότητάς τους να πράττουν οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι.
-Διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίησή του από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε
ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου .
Μέχρι την έκδοση νεότερης Απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί με τις ανωτέρω
Αποφάσεις (αρ.πρωτ. 16059/24-5-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΛ7-ΖΕΝ) καθώς και 27098/13-7-2022
(ΑΔΑ: 6ΞΕΖΩΛ7-401), θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Related Posts

Adblock Detected

Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.